top of page
חדר בעיצוב נורדי

תקנון

 

1.כללי

1.1" "Tiny’s Nordic" הוא אתר אינטרנט המציע לגולשי האינטרנט מוצרים למכירה דרך האתר ו/או דרך הטלפון.
1.2 בכל מקום בתקנון זה בו יש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
1.3 שימוש באתר Tiny’s Nordic" ורכישת מוצר המוצע למכירה ע"י  Tiny’s Nordic” ", מהווה את הסכמת הגולש באינטרנט (להלן: "הלקוח") לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן, על הלקוח לקרוא בעיון את תנאי תקנון זה ואם הלקוח אינו מסכים לתנאי מתנאי התקנון הוא מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר   Tiny’s Nordic” ".

1.4 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה הלקוח באתר " Tiny’s Nordic “, והוראות אלה מהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר " Tiny’s Nordic"  ".

2 . הזמנת מוצר 
2.1 עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר " Tiny’s Nordic " מוצג דף מוצר הכולל פרטים לגבי המוצר, זמן אספקה מחיר וכיו"ב.
2.2 לרכישת מוצר דרך הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון המופיע באתר ולמסור את הפרטים הבאים: שם המוצר הנבחר, שם הלקוח, כתובת למשלוח המוצר שנבחר, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון זמין ומספר כרטיס אשראי תקף. נציג " Tiny’s Nordic  " יאשר ללקוח, טלפונית, שהמוצר הנבחר נמצא במלאי ושהלקוח יכול להזמינו.
2.3 לרכישת מוצר דרך האתר, יש לבחור את המוצר מתוך דף המוצר או מתוך רשימת המוצרים, להוסיפו לסל הקניות ולמלא את כל הפרטים הנדרשים במקומות המיועדים לכך, לרבות כל הפרטים הנדרשים לצורך התשלום ומשלוח המוצר. בקניה ראשונה יש למסור שם וכתובת דואר אלקטרוני עדכנית. לצורך ביצוע יעיל ומהיר של ההזמנה יש להקפיד על מסירת פרטים מלאים ומדויקים.
2.4 מילוי כל הפרטים הנדרשים הנ"ל לרכישת מוצר דרך האתר, יחשב לביצוע הזמנת המוצר ע"י הלקוח (להלן: "הזמנת המוצר" ).
2.5 עם קליטת הזמנת המוצר במערכת, אתר " Tiny’s Nordic" תשלח ללקוח, הודעת דואר אלקטרוני המאשרת כי הזמנת המוצר נתקבלה. הודעה זו אינה מהווה אישור כי הזמנת המוצר בוצעה ואינה מחייבת את " Tiny’s Nordic " בשום צורה.
2.6 מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ו/או להליכים משפטיים אזרחיים.

 

3.  תשלום
3.1 עם קבלת הזמנת המוצר, " Tiny’s Nordic  " תבצע בדיקה האם המוצר המבוקש על ידי הלקוח קיים במלאי.
3.2 עם קבלת הזמנת המוצר” Tiny’s Nordic " תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שנמסר מול חברת כרטיסי האשראי ורק לאחר אישור הפרטים והעסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי, ובמידה שהמוצר קיים במלאי, תאושר הזמנת המוצר ו" Tiny’s Nordic  " תפעל לאספקת המוצר.
3.3 חיוב הלקוח עבור המוצר יתבצע, דרך כרטיס האשראי, רק לאחר שינתן אישור חברת כרטיסי האשראי.
3.4 היה ולא יתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין הזמנת המוצר/ים, תשלח " Tiny’s Nordic  " ללקוח הודעת דואר אלקטרוני על כך והזמנת המוצר לא תבוצע כל עוד לא הושלמה כמפורט להלן.
3.5 במקרה של העדר אישור של חברת כרטיסי האשראי יתבקש הלקוח להסדיר תוך שבעה (7) ימים את התשלום המלא בגין הזמנת המוצר/ים וזאת, לשביעות רצונן המלא של " Tiny’s Nordic  " ו/או חברת כרטיסי האשראי.
3.6 היה והתשלום לא יוסדר כאמור בתוך שבעה (7) ימים, " Tiny’s Nordic   " תהיה רשאית לבטל את הזמנת המוצר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.  אספקת המוצרים 
4.1 מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
4.2 " " Tiny’s Nordic  " תספק ללקוח רק מוצר אשר תמורתו שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר, וזאת במועד המצוין בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. מוצרים עליהם מצויין שזמן האספקה ארוך מהרגיל משמע שאלו מוצרים המיובאים ביבוא מיוחד מחו"ל והלקוח מודע לכך שזמן האספקה יארך מעבר ל14 יום.
4.3 זמני אספקת המוצרים המצוינים בדפי המוצרים מתייחסים לימי עסקים בלבד (ימים א' – ה', לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.(
4.4 דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית " Tiny’s Nordic  " לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
4.5 במקרה של הובלה חריגה תהיה " Tiny’s Nordic  " רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
4.6 " Tiny’s Nordic   " לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
4.7 התקנון של חברת המשלוחים אשר תוביל את המוצר יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר שהוזמן על ידי הלקוח באמצעות אתר " Tiny’s Nordic  ", ויחייב את הלקוח.
4.8 היה והמוצר שהוזמן לא סופק ללקוח בתוך פרק הזמן הנקוב בדף המוצר – על הלקוח להודיע על כך מיידית לנציג " Tiny’s Nordic  ". במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר, יוחזר ללקוח הכסף אשר שולם עבור המוצר בכפוף ובהתאם לבירור עם חברת המשלוחים ואישור נכונות התלונה ברישומים הממוחשבים של " Tiny’s Nordic  ".
4.9 בזמן אספקת המוצר, רשאית " Tiny’s Nordic  ", ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו בעת ביצוע הזמנת המוצר, על גבי שובר כתנאי למסירתו של המוצר.
4.10 " Tiny’s Nordic  " מספקת את המוצרים בישראל באמצעות דואר ישראל ו/או באמצעות חברת השליחויות דואר שליחים, בהתאם לטבלת איזור חלוקה ארצי .
4.11 ניתן לאסוף את המוצר/ים שהוזמן/נו באופן עצמאי, ללא עלות נוספת, מהסטודיו " Tiny’s Nordic  " ברחוב מעיין 42 ,משמר דוד  בתיאום טלפוני מראש, באמצעות מספרי הטלפון המופיע באתר.

5 . כשרות לעשות שימוש באתר 
5.1 הלקוח רשאי לבצע הזמנת מוצרים, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
5.1.1 הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה ומדובר בקטין (מתחת לגיל 18) או מי שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יש לצרף את אישור האפוטרופוס בכתב.
5.1.2 הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון זר תקף או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
5.1.3 הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
5.1.4 הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת למשלוחים בישראל.
5.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה " Tiny’s Nordic  " רשאית למנוע מלקוח מלבצע הזמנות באתר " Tiny’s Nordic  " בכל אחד מהמקרים שלהלן:
5.2.1 הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
5.2.2 הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;
5.2.3 הלקוח מסר בעת ביצוע ההזמנה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
5.2.4 הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר " Tiny’s Nordic  " או בפעילות התקינה של אתר " Tiny’s Nordic  " ו/או מי מטעמו.
5.2.5 בכוונת הלקוח למכור ו/או לשווק את המוצר ו/או המוצרים שהזמין לצד ג' ו/או להמשיך לסחור בו.

6. סודיות מידע 
6.1 " Tiny’s Nordic  " לא תעשה כל שימוש במידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר ללא רשות הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה במידע. " Tiny’s Nordic  " תאפשר גישה למידע אודות הלקוח רק לעובדיה במידה והם זקוקים לו לצורך מתן שירות.
6.2 אתר " Tiny’s Nordic  " נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, " Tiny’s Nordic  " לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שייגרם ללקוח ךו/או למי מטעמו אם המידע יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

7 . ביטול הזמנת מוצר על ידי הלקוח
7.1 הודעה על ביטול הזמנת המוצר מכל סיבה שהיא תהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.
7.2 ביטול הזמנת המוצר אפשרי מיום הזמנת המוצר ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981, לפי המאוחר מבין השניים.
7.3 ביטול הזמנת המוצר יעשה בכתב באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לאתר " Tiny’s Nordic  ".. דמי הביטול הזמנת המוצר לפי הכללים לעיל, יהיו בסך של 5% ממחיר המוצר שהוזמן או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.

7.4 ביטול הזמנת המוצר כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר שהוזמן באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא –לכתובת הסטודיו רעות 36 משמר דוד , על חשבונו.

7.5 לא ניתן לבטל את העסקאות הבאות: מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן (הוספת שם על טקסטיל); מוצרים שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

8. ביטול הזמנת מוצר על ידי " Tiny’s Nordic  "
8.1 " Tiny’s Nordic  " רשאית לבטל הזמנת מוצר כולה או חלקה במקרים הבאים:
8.1.1 אם נפלה בהצעה טעות סופר בפרט כלשהו.
8.1.2 אם יתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו.
8.1.3 אם העסקה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי תקנון זה.
8.2 " Tiny’s Nordic  " תמסור ללקוח הודעה על ביטול הזמנת המוצר בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר.
8.3 אם הסתבר שהמוצר שהזמין הלקוח חסר או אזל מהמלאי, רשאית " Tiny’s Nordic  " לבטל את ההזמנה או להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך. אם בוטלה הזמנת המוצר, כאמור, " Tiny’s Nordic  " לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

9.  תנאים נוספים :
9.1 טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את " Tiny’s Nordic  ".
9.2 עשויים להיות הבדלים בין התמונות המוצגות באתר " Tiny’s Nordic  ", חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. ייתכנו הפרשי גוונים בצבעים, בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר " Tiny’s Nordic   " לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.
9.3 התמונות המופיעות באתר " Tiny’s Nordic  " עשויות לכלול פריטים שאינם מוצעים למכירה.
9.4 הספקים שמוצריהם מופיעים ונמכרים באתר " Tiny’s Nordic  " אינם מועסקים ע"י " Tiny’s Nordic  " ואינם מופעלים על ידה.
9.5 הספקים שמוצריהם מופיעים ונמכרים באתר " Tiny’s Nordic  " יהיו אחראים כלפי הלקוח באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה, או נזק איזשהו, בלי יוצא מן הכלל שיגרמו ללקוח באתר ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או מחדל של המעצב ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע מייצור, אספקה, התקנה והרכבה של המוצר ו/או ממעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו כאמור לעיל. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי הספקים והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר " Tiny’s Nordic  " ע"י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.
9.6 " Tiny’s Nordic  " ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
9.7 אין בהצגת הספקים והמוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י " Tiny’s Nordic  ".
9.8 רישומי המחשב של אתר " Tiny’s Nordic  " בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

9.9 אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ו/או בעיצובים ו/או בתמונות ו/או בסימני המסחר ושאו בכל דבר אחר המהווה את קניינה הבלעדי של " Tiny’s Nordic  ". ואשר מופיעים באתר " Tiny’s Nordic  ".אלא בהסכמתה, בכתב ומראש.
9.10 כל המוצרים המופיעים באתר "" Tiny’s Nordic " כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק.
9.11 "" Tiny’s Nordic " רשאית לשנות את תנאי תקנון זה ולעדכן את כל הפרטים המופיעים באתר מעת לעת.

10.  שירות לקוחות 
10.1 ניתן להפנות שאלות לגבי אתר "" Tiny’s Nordic ", פעילותו והמוצרים המוצעים בו למכירה וכן לגבי תקנון זה לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני. "" Tiny’s Nordic " תעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה בתוך 48 שעות.

11.  דין ושיפוט
11.1 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבית המשפט בתל אביב.

12. ט. ל. ח

bottom of page